Opći uvijeti

OPĆI UVIJETI

Backpack d.o.o. turistička agencija

Tomaševićeva 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska

OIB: 81587460909

 

UVODNE NAPOMENE

Ovi uvjeti i upute sastavni su dio Ugovora koji sklapaju Backpack turistička agencija kao pružatelj i putnik kao ugovaratelj usluga.

Putnik je dužan pročitati i upoznati se sa svim uvjetima prije sklapanja samog ugovora.

 1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za usluge koje pruža Backpack turistička agencija može prijaviti telefonom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod ovlaštenih partnera. Potpisivanjem ugovora, vouchera, prijavnice za putovanje, potvrdom aranžmana elektronskom poštom, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 50% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno; izuzetak su obročna plaćanja i izleti.

 

 1. Cijena i sadržaj

Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje“ te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje“ s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju.

 

 1. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
  Backpack d.o.o. ima pravo povisiti cijenu aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja, u slučaju da je došlo do promjena tečaja ugovorene (dogovorene) valute ili drugih promjena koje utječu na formiranje cijene putovanja. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju ako je poskupljenje veće od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora Backpack-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

 

 1. Popusti za djecu i druge pogodnosti
  Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

 

 1. Putna dokumentacija
  Putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 5 do7 dana prije polaska na put (ovisno o odgovornom organizatoru), ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i putnicima odgovara sam putnik.

 

 1. Kategorizacija i opis usluga
  Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

 

 1. Smještaj u sobe/apartmane
  Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

 1. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa
  Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge isti se posebno dogovaraju te će Backpack d.o.o. navesti ako je potrebna garancija plaćanja.

 

 1. Odustajanje od putovanja

a) Ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za Hrvatsku, Backpack zadržava sljedeći iznos od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete:

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn,
 • 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana,
 • 21 – 15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana,
 • 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
 • 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska 100% cijene aranžmana.

b) ukoliko ugovaratelj ili putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Hrvatske, Backpack od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava sljedeći iznos:

 • do 60 dana prije putovanja 10% cijene aranžmana,
 • 60 – 46 dana prije putovanja 20% cijene aranžmana,
 • 45 – 31 dana 50% cijene aranžmana,
 • 30 – 16 dana prije putovanja 80% cijene aranžmana,
 • 15 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska 100% cijene aranžmana.

 

c) ukoliko se otkaže izlet (dnevna akivnost), Backpack zadržava od ukupne cijene sljedeći iznos na ime naknade štete:

 • 8 i više dana prije izleta 0% cijene izleta
 • 7 – 2 dana prije izleta 50% cijene izleta
 • 1 dan ili nepojavljivanje 100% cijene izleta

 

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Backpack zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Backpack će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Backpack će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

 

 1. Osiguranje od rizika otkaza
  Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza i usluge rezervacije, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Backpack zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 

 1. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Backpack-a, pri čemu Backpack djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

 1. Otkaz putovanja od strane Backpacka ili promjena programa
  Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Backpack zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja, osim za izlete. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Backpack zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Backpack zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Backpack otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti ili po mogućnosti zamjenski termin, ali ne i na naknadu štete.

 

 1. Putne isprave
  Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Backpack d.o.o., a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Backpack d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, ackpack može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Backpack nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 

 1. Devizni i carinski propisi
  Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 

 1. Zdravstveni propisi
  Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti te je putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 

 1. Prtljaga
  Prijevoz prtljage zrakoplovom određuje zrakoplovni prijevoznik te višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te Backpack ne odgovara za krađu, gubitak ili oštećenje prtljage.

 

 1. Reklamacije
  Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Backpack neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Backpack takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Backpack d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Akcija sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Backpack će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju mjesnu nadležnost suda nadležnog za područje grada Velika Gorica. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

 1. Obveze Backpack turističke agencije
  Backpack je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Backpack je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Backpack će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Backpack će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Backpack nije dužan pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Backpack ne odgovara za eventualne pogreške u tisku te će ugovaratelja/putnika o istom obavijestiti čim ih primijeti.

 

 1. Obveze putnika
  Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje Programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Backpack-a. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Backpack-om. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Backpack osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Backpack nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.

 

20.Uvjeti prijevoza putnika u zračnom, pomorskom i cestovnom promeu
Uvjeti zračnog, pomorskog i cestovnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane prijevoznika te ih se Putnik obvezuje pridržavati.

 

 1. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
  U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Backpack-a, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Backpack ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti te je broj police naveden na svakom Ugovoru o putovanju.

 

 1. Osiguranje od odgovornosti
  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Backpack ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Putovanje.

 

 1. Zaštita osobnih podataka
  Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su isti potrebni u procesu realizacije tražene usluge, a Backpack će postupati sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.
  Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti de se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Backpack-a.

 

 1. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
  Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Backpack turističkom agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Backpack-a. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Backpack nastupa kao posrednik, Backpack ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Backpack zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu dana 1. svibnja 2018. godine.
Backpack d.o.o. turistička agencija

Tomaševićeva 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska

OIB: 81587460909

Agencija je upisana u Upisnik turističkih agencija pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske

Instagram
TripAdvisor